REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PAŃSTWOWEJ GALERII SZTUKI W SOPOCIE

§ 1.

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://pgs.pl/

§ 2.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie z siedzibą przy ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, NIP 585-122-00-52, REGON 000277167, e-mail sklep@pgs.pl, samorządowa instytucja kultury, wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta Sopot za numerem 3.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pgs.pl/
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3.

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@pgs.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (58) 551 06 21
 4. Numer fax Sprzedawcy: +48 (58) 551 32 62
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 1160 2202 0000 0000 6195 0364
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.30-15.30

§ 4.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta ani podania danych osobowych. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga założenia konta, jednak wymaga podania niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty przesyłki, określone w ust. 4, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Zamówienia realizowane są wysyłkowo.
 6. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin w formacie .pdf Klient może pobrać tutaj.
 8. Ze Sklepu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

§ 6.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia;
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta  oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
 4. zaakceptować Regulamin Sklepu,
 5. zaakceptować Politykę Prywatności,
 6. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

§ 7.

Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 2. płatność z góry przelewem na konto Sprzedawcy.

§ 8.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Proces zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą inicjowany jest przez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z zastrzeżeniem ust. 3, z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa sprzedaży będzie uważana jednak za niezawartą, jeżeli w terminie 2 Dni Roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail o braku możliwości zrealizowania Zamówienia z powodu braku wybranego przez Klienta Produktu w Sklepie, a w związku z tym o niedojściu Umowy Sprzedaży do skutku. Sytuacje takie pojawiać się będą sporadycznie, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, powodującego wykupienie asortymentu. W takiej sytuacji wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem z góry, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 6. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Terminy wysłania Produktu do Klienta są następujące:
 8. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – Sprzedawca wyśle Produkt w terminie 3 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całą ceną Zamówionych Produktów, powiększonych o koszt przesyłki, chyba że zajdą okoliczności o jakich mowa w ust. 3.
 9. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – Sprzedawca wyśle Produkt w terminie 3 Dni Roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia, chyba że zajdą okoliczności o jakich mowa w ust. 3,
 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane:
 6. za pomocą tradycyjnej poczty za adres: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2
 7. pocztą elektroniczną na adres sklep@pgs.pl
 8. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez wysłanie wypełnionego formularza, którego wzór można pobrać tutaj. Nie jest to jednak to obowiązkowe. Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia o odstąpieniu jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.
 9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 13. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 16. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 17. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, bez wad.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12.

Dane osobowe w Sklepie

Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania danych osobowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST