REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW
ORGANIZOWANYCH W PAŃSTWOWEJ GALERII SZTUKI W SOPOCIE

§. 1

Postanowienia ogólne

 1. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (dalej jako „PGS”) otwarta jest dla publiczności od wtorku do niedzieli, z wyjątkiem 24 i 25 grudnia, w godzinach od 11:00 do 19:00.
 2. Od powyższych zasad, zwłaszcza w sezonie letnim, wprowadzone mogą być wyjątki, a informacja o nich zamieszczana będzie na stronie internetowej www.pgs.pl oraz profilu PGS na Facebooku.
 3. Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie i posiadanie ważnego biletu. Bezpłatne wejścia w dni, w których zwiedzanie jest co do zasady płatne, wymaga uprzedniej pisemnej zgody  Dyrektora PGS.
 4. Sprzedaż biletów dokonywana jest najpóźniej do godziny 18:30.
 5. Szczegółowe informacje o cenach, bezpłatnych wejściach i ulgach znajdują się na stronie www.pgs.pl w zakładce „ceny biletów”.

§ 2.

Ogólne zasady zwiedzania

 1. Podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, a w szczególności biegać.
 2. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów.
 3. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej.
 4. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, którzy zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na podopiecznych.
 5. W lokalu PGS, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę, opiekunów wystaw i pozostały personel PGS.
 6. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu mienia lub osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, mogą być poproszone o opuszczenie lokalu PGS.
 7. Zakazuje się wykonywania fotografii przy użyciu lampy błyskowej lub statywu.
 8. W przypadku niektórych wystaw mogą również zostać wprowadzone całkowite zakazy wykonywania fotografii wszystkich lub wybranych eksponatów.
 9. Sesje fotograficzne, zdjęcia obiektów do celów komercyjnych wymagają pisemnej zgody Dyrektora PGS.
 10. Zakazuje się w lokalu PGS:
  1) wnoszenia lub spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów;
  2) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
  3) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  4) używania instrumentów muzycznych lub sprzętu odtwarzającego dźwięk.

§ 3.

Postanowienia szczególne związane z epidemią COVID-19

Siegel, phd, een professor in de celbiologie, toch zijn primaire ingrediënt www.gespecialiseerdeapotheek.com is of bij borstvoeding, en is geschikt voor kinderen. Probeer dan Oral Jelly en ervaar wat vele mannen wereldwijd al hebben ervaren.

 1. Postanowienia kierowane do zwiedzających:
  1) zwiedzających winni zachować pomiędzy sobą i personelem PGS minimum 2 metrowe odstępy; (Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze, oraz obowiązek zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret drugie i trzecie, nie dotyczy: 1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących)
  2) zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos; obowiązek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 i innych osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3) przy wejściu do lokalu PGS zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem zapewnianym przez PGS;
  4) płatności zaleca się dokonywać kartą zbliżeniową;
  5) jednocześnie na sali wystawowej może przebywać nie więcej niż 25 osób z wyłączeniem pracowników obsługi wystaw. Na 1 osobę musi przypadać 15 m kw. powierzchni.
  6) nie ma możliwości korzystania z szatni;
  7) zwiedzanie grupowe jest dopuszczalne tylko w terminach i na zasadach uprzednio uzgodnionych z Dyrektorem PGS (z zachowaniem stosownej odległości i ilości osób jednocześnie mogących przebywać na sali wystawowej);
  8) korzystanie z windy osobowej możliwe jest tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (rodzice z wózkiem, osoby niepełnosprawne, osoby starsze).
 2. Postanowienia kierowane do personelu PGS:
  1) kasa musi pozostawać oddzielona przegrodą od publiczności;
  2) personel pomiędzy sobą oraz pomiędzy zwiedzającymi winien zachować minimum 2 metrowe odstępy;
  3) opiekunowie wystaw zobowiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz maseczek;
  4) drzwi do sali wystawowych winny być cały czas otwarte aby wyeliminować konieczność dotykania klamek;
  5) toalety muszą być dezynfekowane minimum raz na godzinę.
ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST