Deklaracja dostępności

Państwowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Galerii Sztuki.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub przygotowane przez firmy zewnętrzne
 • niektóre treści zostały opublikowane na stronie internetowej z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do właściwej prezentacji danego zagadnienia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nawigacja:

 • klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER

Powiększanie tekstu:

 • klawisz CTRL  oraz klawisze “+” , “-” i klawisz “0”

Strona posiada dodatkowe ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość podkreślenia odnośników,
 • możliwość podświetlenia odnośników,
 • możliwość zmiany koloru strony i tekstu,
 • możliwość wyłączania stylów,
 • alternatywne opisy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Czarnowska, promocja@pgs.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 06 21 wew.104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Galerii Sztuki, ul. Plac Zdrojowy 2

1. Wejście główne:

 • wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • wejście bezpośrednio z chodnika,
 • drzwi wejściowe otwierane automatycznie,
 • możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem punktu informacyjnego.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się,
 • szerokie schody,
 • winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań:

 • wszelkich informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym na hallu głównym.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • brak miejsc postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

7. Toaleta:

 • na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.
ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST