POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
PAŃSTWOWEJ GALERII SZTUKI W SOPOCIE

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie danych osobowych Klientów sklepu internetowego, przysługujące im prawa i oraz obowiązki administratora danych.

1. Administratorem danych jest:

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego Miasta Sopot pod numerem 3, NIP: 585-12-20-052, e-mail sekretariat@pgs.pl, tel. +48 (58) 551 06 21, dalej zwana „PGS” lub „Administratorem”

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@sopot.pl lub pisemnie pod adresem administratora wyżej wskazanym.

3. Cel przetwarzania

PGS przetwarza dane osobowe Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://pgs.pl/, w celu:

– zawarcia umowy sprzedaży;
– wykonania umowy sprzedaży;
– dokonania rozliczeń;
– dostarczenia zamówionego przez Klienta produktu;
– korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
– rozwiązywania wynikłych problemów lub wątpliwości;
– dochodzenia ewentualnych roszczeń;
– spełnienie przez PGS wymagań przepisów prawa podatkowego;
– spełnienie przez PGS wymagań przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

4. Rodzaj przetwarzanych danych

PGS przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko
– adres e-mail
– adres zamieszkania
– adres dostawy
– numer telefonu
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
– numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem lub konieczności zwrotu należności Klientowi, np. w razie odstąpienia od umowy)
– zakupione produkty i ich cena
– data zakupu

5. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za Pani/Pana zgodą, wyrażoną w czasie składania zamówienia w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania umowy sprzedaży, a w szczególności wysyłki, reklamacji, płatności.

I ponadto Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności spełniania wymogów przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

6. Pani/Pana prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. W każdej chwili może Pani/Pana wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Można to uczynić w formie pisemnej na adres Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, lub formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@pgs.pl.
  2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  3. W każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych.
  4. Pani/Pan może żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Pani/Pana dane do innego podmiotu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres lat 6 licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę sprzedaży albo do upływu okresu przechowywania określonego przez przepisy kancelaryjno – archiwalne, w zależności od tego co nastąpi później.

8. Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie

Podanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie danych lub brak zgody uniemożliwia dokonywanie zakupów w sklepie internetowym (warunkuje zawarcie umowy sprzedaży).

9. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie hostingu, obsługi informatycznej, obsługi prawnej, usług bankowych, usług pocztowych lub kurierskich, sądom (w razie sporów), formom niszczącym dokumenty po okresie ich przechowywania.  

10. Inne informacje

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacjom międzynarodowym.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST