„Żywioły i maski”

Żywioły i maski plakat

22 czerwca – 21 października 2018
Wystawa czynna:
od 22 czerwca do 2 września codziennie w godz. 10:00 – 20:00
od 3 września do 21 października od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00
Wernisaż: 21 czerwca 2018 o godz. 19:30

POZIOM 1

Kurator: Bogusław Deptuła

„Żywioły i maski”
Wśród obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich

Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich to jedna z najważniejszych polskich prywatnych kolekcji sztuki polskiej, która powstaje już od 50 lat. Początkowo tą pasją zaraził Jacka jego ojciec, miłośnik malarstwa polskiego i również kolekcjoner.
Z czasem usamodzielnił się, a u jego boku znalazła się małżonka, Grażyna, która wspiera i współtworzy ten zbiór. Obejmuje on kilkaset pozycji malarstwa polskiego od drugiej połowy XIX wieku po prace najnowsze.
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie prezentuje wybór dzieł powstałych w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
Jedną z cech wyróżniających ten zbiór, jest fakt, że w jego skład wchodzi kilka dzieł wyjątkowych ze względu na ich historię i artystyczną klasę. Tak się dzieje w przypadku „Rybaka” Leona Wyczółkowskiego, na którego licu widnieje ostentacyjna dedykacja dla krakowskiego pisarza i dramaturga Michała Bałuckiego – prawdziwa rzadkość. Inną dedykację można znaleźć na płótnie Władysława Ślewińskiego darowanym poecie i piewcy gór – Janowi Kasprowiczowi. „Portret damy w czarnym kapeluszu” Olgi Boznańskiej, był dwukrotnie nagradzany medalami na wystawach – to też fakt trudny do przecenienia dla kolekcjonera. Te detale potwierdzają autentyczność dzieł, dokumentują ich historię, wzbogacają biografię artystów.
Znakomity także jest zespół prac Wojciecha Weissa, artysty o nieposkromionym wprost talencie, a wciąż jakby nieco jeszcze niedocenianego, tak jak na to by zasługiwał. Były nabywane w większości od spadkobierców malarza. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje „Japonka”. Namalowana w Paryżu, niepokoi nieoczywistą i nieidealną anatomią niedorosłej dziewczyny. Obraz niezwykły, intrygujący swą otwartością, a równocześnie tajemniczością. Było coś niepokojącego w fascynacji niedorosłością, której dowody można znaleźć w jeszcze innych jego szkicach i obrazach. Potwierdzeniem może być również „Akt chłopca w pracowni” powstały w podobnym czasie.
Obrazem, który sam kolekcjoner uważa za najcenniejszy w tym zbiorze jest „Korowód dziecięcy” Witolda Wojtkiewicza z 1905 roku. Na rynku jest bardzo niewiele prac tego artysty, a ten jest do tego wyjątkowy. Malowany na jedwabiu, naklejony na tekturę, pod względem technicznym jest jedynym takim w całym dorobku malarza.
Na uwagę zasługują również „Maski” Tadeusza Makowskiego, powstałe w ostatnim, najdojrzalszym i na pewno najbardziej udanym okresie jego twórczości. Nabyty został w Paryżu, ze spuścizny po marszandzie Makowskiego, Jeanie Aronie. Pozostaje niewątpliwie jednym z najcenniejszych w kolekcji, ale zarazem może najbardziej fascynujących dla samego kolekcjonera, który chętnie opowiada, o przyciągającym wzrok spojrzeniu oczu laleczek z tego obrazu. Sam Makowski miał powiedzieć: „Maski! Maski – widzi się je wszędzie w moich obrazach. Dla mnie są to osoby prawdziwe i ta ludzka prawda mnie pasjonuje.”
Dopełnieniem prezentacji malarstwa, grafik i rysunków jest pięć znakomitych rzeźb z tego okresu: „Świst i Poświst” Sławomira Celińskiego, „Faun grający na syrindze” Konstantego Laszczki, „Madonna” Xawerego Dunikowskiego oraz dwie kobiece głowy Henryka Kuny.  
Zapraszamy do oglądania tego wyjątkowego zbioru i do znalezienia własnego faworyta.
/Bogusław Deptuła, kurator wystawy/

„Elements and Masks”
Among paintings from the Grażyna and Jacek Łozowski Collection

The collection of Grażyna and Jacek Łozowski is one of the major Polish private art collections of Polish art. It was begun 50 years ago. Originally, the collecting passion was passed on to Jacek by his father, a connoisseurs and himself a collector of Polish paintings.
In time, Jacek Łozowski became an independent collector, supported by his wife Grażyna, who is the co-author of the collection. The entire set consists of a few hundred paintings by Polish artists, spanning the period from the second half of the 19th century through the most recent works.
The State Gallery of Art in Sopot shows a selection of the works made at the turn of the 20th century and in the period between the world wars.
One of the characteristic features of the set is the presence of a few art works which are unique due to their history and artistry. This is true about Fisherman by Leon Wyczółkowski, on whose obverse we see an evident dedication for Krakow-based writer and playwright Michał Bałucki, a rare treasure. Another dedication can be found on a canvas by Władysław Ślewiński donated to Jan Kasprowicz, a poet who wrote about the magnificence of mountains. Portrait of a Lady in a Black Hat by Olga Boznańska was twice awarded medals at exhibitions, another fact which no collector will overlook. Such details are testament to the authenticity of the works, document their history and add to the artists’ biography.
Equally exquisite is the group of paintings by Wojciech Weiss, an artist of unbridled talent yet still seemingly underappreciated. Mostly, they were bought off the painter’s heirs. Exceptional among them is Japanese Woman. Painted in Paris, it unsettles the viewer due to its unobvious and non-ideal anatomy of a young girl. This extraordinary painting is intriguingly open and at the same time mysterious. There was something disturbing in the fascination with adolescence, proof of which can be found in the artist’s other sketches and paintings, such as e.g. Nude Boy in a Studio of a similar time.
The painting which the collector himself believes to be the most precious in this set is Children’s Procession by Witold Wojtkiewicz from 1905. There are extremely few paintings by this artist on the market, and this particular one is absolutely unique. Painted on silk pasted on cardboard, it is the only such work in the painter’s entire oeuvre.
Special attention should be moreover paid to Masks by Tadeusz Makowski, representing the last, most mature and definitely the most successful period of his career. Bought in Paris, from the estate of Makowski’s art dealer Jean Aron, it no doubt is one of the most precious in the entire collection. At the same time, it might be one of the most fascinating for the collector himself, who often talks about the alluring gaze of the dolls depicted in the painting. Makowski himself is said to have observed: “Masks! Masks – you can see them everywhere in my paintings. For me these are true people and I am thrilled by this human truth”.
The set of paintings, prints and drawings is supplemented by five exquisite sculptures from that period: Swish and Whoosh by Sławomir Celiński, Faun Playing the Syrinx by Konstanty Laszczka, Madonna by Xawery Dunikowski, and two female heads by Henryk Kuna.
Get familiar with this exceptional group of art works and find your own favourite one.
/Bogusław Deptuła, exhibition curator/

Artyści: Olga Boznańska, Sławomir Celiński, Jan Cybis, Ksawery Dunikowski, Eugeniusz Eibisch, Stanisław Eleszkiewicz, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Alfons Karpiński, Konrad Krzyżanowski, Tadeusz Kulisiewicz, Henryk Kuna, Konstanty Laszczka, Tadeusz Makowski, Jacek Malczewski, Louis Marcoussiss, Zygmunt Menkes, Mela Muter, Tymon Niesiołowski, Józef Pankiewicz, Zygmunt Rozwadowski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Ferdynand Ruszczyc, Efraim i Menasze Seidenbeutel, Jan Stanisławski, Zofia Stryjeńska, Władysław Ślewiński, Włodzimierz Tetmajer, Zygmunt Waliszewski, Wojciech Weiss, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Wojtkiewicz, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański

Wystawa zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST