Wystawa REKURANCJE – POTĘGOMETRIA w Instytucie Cybernetyki Sztuki w Gdańsku

Rekurancje

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie objęła swoim patronatem wystawę: REKURANCJE – POTĘGOMETRIA w Instytucie Cybernetyki Sztuki w Gdańsku.

Artyści: Andrzej Awsiej i Joanna Kabala, Jakub Bielawski, Jowan Czerkas, Sylwia Galon, Michał Gos, Wiktor Gutt, Filip Ignatowicz, Anna Kalwajtys, Julia Kul, Kamil Kuskowski, Ryszard Ługowski, Jakub Pieleszek, Wojtek Radtke, Marek Rogulski, Patryk Rózycki, Zuzanna Sadowa, Tomasz Szwelnik, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, marek Targoński, Stefan Paweł Załęski, Agnieszka Zgirska, Marek Zygmunt

REKURANCJE – POTĘGOMETRIA – wystawa sztuki współczesnej
Wystawa jest częścią projektu artystyczno-badawczego pt: „Kultura jako układ współrzędnych” fundacji TNS. Koncert muzyki improwizowanej oraz performansy i steerage na otwarciu.

REKURANCJE
Częścią wystawy Rekurancje – Potęgometria jest indywidualna wystawa Marka Rogulskiego pt: Rekurancje dofinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wystawa powiązana jest z realizacją projektu Poza Postmodernizm.

RECURRENCE – POWER_METRICS – exhibition of contemporary art
The exhibition is part of an artistic and research project entitled “Culture as a coordinate system” of the TNS foundation. Concert of improvised music and performances on the opening.

RECURRENCE
An individual exhibition of Marek Rogulski entitled Recurrence is co-fi nanced from the budget of the Marshal’s Off ice of the Pomeranian Voivodeship and is a part of the exhibition: Recurrence – Power_metrics.

Miejsce realizacji | Place of exibition
Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie, ul. Komandorska 26

Intitute of Cybernetics Art and Gallery Spiż 7 in Gdańsk Osowa, ul. Komandorska 26

OTWARCIE | OPENING: 19/10/2019 – SOBOTA | SATURDAY, 18:00–21:00

— koncert współczesnej muzyki improwizowanej | concert of contemporary improvised music:
Rogulus X Szwelas und Gos + Jowan Czerkas

— performansy, steerage | performances, steerage:
Jakub Bielawski, Anna Kalwajtys, Jakub Pieleszek, Marek Rogulski, Iwona Toedorczuk-Możdżyńska

GODZINY OTWARCIA | OPENING HOURS:

19/10/2019 sobota : 18:00-22:00
20-21/10/2019 niedziela-poniedziałek: 16:00-19:00

Organizacja | Organisation: Fundacja TNS
Kurator | Curator: Marek Rogulski
Współpraca kuratorska | Cooperation: Dorota Grubba-Thiede
Współpraca | Cooperation: CSW Łaźnia, ASP Gdańsk
Patronat | Patronage:  Artluk, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk | The exhibition was co-fi nanced from the budget of the City of Gdańsk

Wystawę Marka Rogulskiego zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego | The exibition of Marek Rogulski was realised with the fi nancial support of the Pomeranian Voivodeship

REKURANCJE – POTĘGOMETRIA”

Pierwsza część tytułu wystawy – Rekurancje oznacza poszerzenie granic w celu intensywniejszej aktywności wewnątrz ram. Proces ten realizuje się poprzez akty artystyczne, które można postrzegać jako różnicowanie systemów interakcyjnych na linii artysta – odbiorca;określanie funkcji i celów realizacji dzieła sztuki, badanie wpływu lokalnego środowiska na metodologię i sposób realizacji dzieła sztuki, które może być interpretowane jako środek komunikacji w przestrzeni społecznej.Druga część tytułu wystawy – Potęgometria – nawiązuje do pojęć z nauki o geopolityce – o modelowaniu i pomiarze potęgi aktorów życia międzynarodowego, która odwołuje się do takich kategorii jak rozum i wola. Realizowana wystawa jest zatem próbą wypracowania modelu działania na styku różnych rodzajów wiedzy, sposobów pozyskiwania informacji i procesu twórczego. Działalność artystyczną można przyrównać do procesu wytwarzania silników. Metafora wytwarzania silnika jest analogią, adekwatną do procesu twórczego w obszarze sztuki i dla tytułowych rekurancji gdyż jej przedmiotem jest problem wytwarzania prototypów w ramach istniejących struktur społecznych i kulturowych. Odwołując się do metafory wytwarzania silnika możemy mówić o tworzeniu jednostek napędowych istotnych dla realizacji procesu przemian w obszarze kultury – na przykład poprzez realizacje projektów artystycznych mających na celu aktywizację dzielnic miast. Silniki pełnią istotną funkcję napędową danego systemu. Pełnią funkcje w wielu dziedzinach życia – od czynności prozaicznych aż po eksplorację kosmosu – poddawane są w trakcie eksploatacji dużym naprężeniom. Aby móc pełnić tą funkcję najpierw wymagają zaprojektowania i montażu w warunkach wolnych od presji środowiskowej i eksploatacyjnej. Dla przykładu problem działania i porządku to w teorii socjologicznej Jeffreya C. Alexandra1 dwie podstawowe presupozycje tej dziedziny nauki. Problem działania rozpatrywany może być jako podejście racjonalne (kalkulacja, utylitaryzm, redukcja kosztów, maksymalizacja zysków) oraz nieracjonalne (wartości, ideały, intencje, nieuświadomione motywacje, itp.). W sferze problemu porządku badacze akcentują bądź potrzebę szukania szerszych prawidłowości i ujednolicenia wyrażające się w szerszych prawidłowościach i w powtarzalności wzorców społecznych (podejście kolektywistyczne) bądź implikują, że struktury społeczne modyfikowane są poprzez sprawczą siłę indywidualnej percepcji i zachowań (podejście indywidualistyczne). Koncepcje poznania rozszerzonego odwołują się z kolei do poglądu, iż „procesy umysłowe i umysł rozciągają się poza ciało, aby uwzględnić aspekty środowiska, w którym osadzony jest organizm i interakcję organizmu z tym środowiskiem. Poznanie wykracza poza manipulację symbolami, aby uwzględnić pojawienie się porządku i struktury ewoluującej z aktywnego zaangażowania w świat. (Andy Clark, David Chalmers i Mark Rowlands)2. System społeczny, w ramach którego działa artysta możemy postrzegać zatem jako arenę działania, na której poszukuje się nietypowych płaszczyzn dialogu pomiędzy sztuką i nauką, artystą i społeczeństwem. Zaangażowanie w proces kształtowania przestrzeni publicznej to zarówno wzbogacanie bazy danych jak i pozyskiwanie informacji dotyczących inicjatyw lokalnych w kontekście przeobrażeń o charakterze globalnym. Interpretacja tego dialogu zachodzi w oparciu o akceptowane społecznie „ramy sytuacyjne – ramy schematów poznawczych” (Erving Goffman)3.

Terminy Rekurancje oraz Potęgometria trafnie oddają złożony charakter inicjatyw artystycznych, które postulując jakiś domniemany „nowy ogląd” rzeczywistości zarazem realizują się w ramach istniejących uwarunkowań społecznych i kulturowych a dokonania te są w jakiś sposób poddawane ocenie i mierzone. Tytuł wystawy nawiązuje także wprost do lokalizacji Instytutu Cybernetyki Sztuki, który działa w dawnym Urzędzie Miar i Wag.

Marek Rogulski/ fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc/ Instytut Cybernetyki Sztuki.

1 Jeffrey C. Alexander, Teoria różnicowania: problemy i perspektywy, ColumbiaUniversity Press, Nowy York, 1990.

2 http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Muszynski265–280.pdf

3 Erving Goffman, Analiza ram: esej na temat organizacji doświadczenia, Cambridge, Harvard University Press, MA, USA, 1974. [Frame Analysis. An Essay on the Organizationof Experience] tłum. na j. polski: Stanisław Burdziej.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST