Smart Canvas: Malarstwo Rafała Labijaka

Smart Canvas: Malarstwo Rafała Labijaka. 2020 - plakat

/Z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie jest nieczynna od 7 do 29 listopada 2020./

2 października – 15 listopada 2020
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00-19:00

Z powodu ograniczeń związanych z covid-19 wystawa Rafała Labijaka „Smart Canvas” będzie dostępna dla zwiedzających w dniu jej otwarcia tj. 1 października 2020 r. w godzinach 16:00-20:00!
W tym czasie będzie możliwe spotkanie z artystą Rafałem Labijakiem, oraz kuratorką wystawy dr Eweliną Jarosz.

Opieka kuratorska: Ewelina Jarosz

WYSTAWA W HOLACH GALERII

Smart Canvas: Malarstwo Rafała Labijaka

Smartfonowa rewolucja stworzyła świat na wyciągnięcie ręki oraz kulturę always on. Wielofunkcyjne urządzenia mobilne stały się narzędziami pracy oraz magicznej rozrywki, kształtującymi nową galaktykę społecznych zachowań i estetycznej wrażliwości. Za ich sprawą kontrola i permanentna dostępność powiązane zostały z utopiami bliskości, przyjemność ze społeczną presją produktywności, wizualność z haptycznością, mobilność z unieruchomieniem, poczucie przynależności z odłączeniem i postawami ucieczkowymi w świat wirtualny. 
Analiza estetycznego wymiaru procesu ewolucji mobilnych urządzeń pokazuje, że stały się one syntezą rozwiązań, do których artyści dochodzili znacznie dłużej niż okres dwóch minionych dekad. Smartfony to przecież także abstrakcyjna ikonografika, wygaszacze dotykowych ekranów, które pozorują strategie mindfulness czy kojące system nerwowy tapety. To także apki do edycji zdjęć, oferujące bogatą kosmetykę przedstawiania postaci, w tym filtry i nakładki, które sprawiają, że możemy wyglądać jak hollywoodzkie gwiazdy. Kiczowate gadżety, zaprojektowane w celu poprawy samopoczucia użytkowników, nie wyczerpują wachlarza oferty demokratycznej reprezentacji świata, która stopniowo zawłaszczyła nie tylko naszą świadomość, ale także uwagę i sen, na co zwrócił uwagę Jonathan Crary.
Rafał Labijak należy do grupy malarzy, którzy dostrzegają nieusuwalny ślad tej cywilizacyjnej zmiany w swoich obrazach. Impuls dla powstawania jego prac stanowi potrzeba przekierowania uwagi z ekranu smartfona z powrotem na tradycyjny obraz artystyczny. Jego obrazy figuratywne proponują skupienie na społecznych relacjach, wynikających z obserwacji historycznych przemian dotyczących koncentracji i rozproszenia uwagi. Z kolei w pracach abstrakcyjnych artysta zastosował trik związany z przechwyceniem formalnych właściwości elektronicznych ekranów w celu ponownego zwrócenia uwagi widzów na medium malarskie. Oprócz portretów rodzinnych i poprzemysłowych pejzaży artysta z powołania, a z wykształcenia inżynier, maluje serie abstrakcyjnych obrazów, których format podyktowany jest kształtem ekranu smartfona. Wpisując się w tradycję formatów kształtowanych, shaped smartfon canvas, określane przez Labijaka wrzutami na ekran, nie tylko akcentują materialno-rzemieślniczy wymiar dialogu z wielką technologiczną hossą, ale także proponują reinwencję skupienia uwagi w dialogu ze słabą estetyką cyfrowych efektów specjalnych. Aktualnie malarski projekt Labijaka wchodzi w dialog z realiami wyznaczanymi przez sytuację pandemii, w której technologia cyfrowa w niespotykanym dotąd zakresie określa ramy dla społecznej komunikacji.

Rafał Labijak (ur. 1968) malarz mieszkający w Poznaniu, aktywny w Poznaniu, Berlinie i Ostrawie, gdzie w latach 2015-2016 wynajmował pracownię na terenie zrewitalizowanego poprzemysłowego kompleksu hutniczo-górniczego Vitkovice.
W latach 1987-1992 studiował na Politechnice Poznańskiej. W 2004-2005 wolny słuchacz w VIII Pracowni prof. Józefa Walczaka w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2014 uczestniczył w Plenerach i Spotkaniach Sztuki i Działań Społecznych organizowanych przez prof. Janusza Marciniaka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) i Fundację Signum.
Jego malarstwo oscyluje wokół tematów związanych z komunikacją w ponowoczesnym świecie, poprzemysłowymi pejzażami, mediatyzowaniem rzeczywistości wirtualnej, uwagą i jej deficytem oraz społecznymi relacjami w epoce smarfonowej rewolucji. Stosuje techniki tradycyjne, takie jak olej i akryl na płótnie, a także eksperymentuje z technikami własnymi.

Wystawy indywidualne:
2013 Muzeum Pracownia Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, kurator: Janusz Marciniak.
2016 Malarstwo Rafała Labijaka. Kurator: Wojciech Gorączniak. Ostrava, Dolni Oblast Vitkovice. Katalog Rafał Labijak: malarstwo, red. W. Gorączniak, R. Labijak, J. Marciniak, tłum. M. Turski, Poznań-Ostrava 2016.
Wystawy zbiorowe:
2016 Collegium Phisicum UAM;  wystawa w Galerii Jednego Obrazu,
2018 Galeria Refektarz, Krotoszyn, wystawa zbiorowa Empatia: sztuka i życie, kurator: Janusz Marciniak.  Wystawie towarzyszył katalog.

Patroni medialni: Radio TOK FM, Trojmiasto.pl, Pomorskie.eu, Magazyn Trójmiejski Prestiż, In Your Pocket

Rafał Labijak, Playbox 1 / Playbox 1, 2019, 89×127 cm
Rafał Labijak, Wrzut na ekran BC-1 / Throw into the screen BC-1, 2019, 61×127 cm
Rafał Labijak, Akt nadziei, wracam, na szczęście już z górki / Act of hope, I’m returning, fortunately I’m over the hum, 2015, 127×178 cm
Rafał Labijak, Wrzut na ekran-ALG / Throw into the screen-ALG, 2019,

Rafał Labijak, Wrzut na ekran-RK_ / Throw into the screen-RK_, 2019, 61×127 cm
Rafał Labijak, Wrzut na ekran BCF-2 / Throw into the screen BCF-2, 2019, 61×127 cm

[ENG]

Duration of the exhibition: 02.10.2020 – 15.11.2020
Opening hours: Tuesday-Sunday, from 11:00 a.m. to 7:00 p.m.
Exhibition curator: Ewelina Jarosz

The smartphone revolution has created 'always-on’ culture and the world that appears to be at our fingertips. Multi-functional mobile devices – used both for work and for magical entertainment – have brought into existence a new galaxy of social behaviors and aesthetic sensitivity. The permanent availability and control are intertwined with utopias of closeness, pleasure is interwoven with social pressure of productivity, visuality with haptics, mobility with immobility, sense of belonging with detachment and digital escapism.
An analysis of aesthetic aspect of mobile devices evolution shows that they are synthesis of the solutions artists had been working on for much longer than the past two decades. These include the abstract iconographics, the touch screen savers simulating techniques of mindfulness or nervous system soothing mobile wallpapers. Not to mention photo editing apps offering multiple image editing tools, including filters and overlays, which make possible to look like a Hollywood movie star. Kitschy gadgets designed to make users feel better do not exhaust a vast array of  possibilities offered within democratic representations of the world, which gradually have been taking over not only our consciousness, but also our dreams and attention, as Jonathan Crary points out.
Rafał Labijak is one of those painters who recognize the irremovable footprint of this civilization change. In his case, the impulse to create art comes from the strong need to shift attention from smartphone screen back to the traditional artistic painting. Being aware of the impact that socio-technological changes have on the ways we concentrate and get distracted, in his figurative paintings he prompts us to focus on social relationships. In his abstract works, in turn, the visual attributes of electronic screens are being harnessed in order to shift viewer’s attention back to the medium of paintings. Besides family portraits and post-industrial landscapes, this artist by vocation and an engineer by education, creates abstract paintings whose format is inspired by the shape of smartphone screen. Smartphone shaped canvas, called by Labijak throws into the screens, not only emphasize material and artisanal dimension of the dialogue with great technological hossa, but also encourage us 'to reinvent’ our focus by taking critical approach towards low aesthetic value of the digital special effects.  Currently, Labijak’s painting project enters into a dialogue with the realities determined by the pandemic situation, in which digital technology in an unprecedented scope defines the framework for social communication.

Rafał Labijak (born 1968) is Poznań based painter who works also abroad (Berlin, Czech Republic); in 2015-2016 he was working in a studio located in a revitalized former steel works and coal mining complex in the Dolni Vitkovice district in Ostrava.
In 1992 he graduated from the Poznań University of Technology. In 2004-2005 he audited the classes at VIII Painting Studio led by professor Józef Walczak at the Academy of Fine Arts in Poznań. In 2014 he took part in Workshops and the Encounters of Arts and Social Activities organized by professor Janusz Marciniak (the University of Arts in Poznań) and Signum Foundation.
In his paintings, Labijak investigates the questions related to social relationships in the smartphone revolution era, mediatisation of virtual reality, communication in postmodern world, post-industrial landscapes, attention and its deficiency. He uses traditional painting techniques, such as oil and acrylic on canvas, and experiments with his own technique as well.

Solo exhibitions:
2013 Ignacy Kraszewski Museum and Studio in Poznań. Curator: Janusz Marciniak
2016 Rafał Labijak`s painting. Curator: Wojciech Gorączniak. Ostrava,  Dolni Oblast Vitkovice. Catalogue: Rafał Labijak: painting, ed. W. Gorączniak, R. Labijak, J. Marciniak, trans. M. Turski, Poznań-Ostrava 2016.
Group exhibitions:
2016 Collegium Physicum UAM; Exhibition in One Image Gallery
2018 Refektarz Gallery, Krotoszyn, Empathy: Art and Life. Curator: Janusz Marciniak. The exhibition was accompanied by catalogue.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST