„Kwiaty zła”

Kwiaty zła plakat

29 września 2018 – 13 stycznia 2019
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 – 19:00
Wernisaż: 28 września 2018 o godz. 19:30

POZIOM 2

“Kwiaty zła”

Kuratorzy: Arti Grabowski, Małgorzata Kaźmierczak
Artyści:
Przemysław Branas, Mary Coble, Deborah Castillo, Dariusz Fodczuk, Nadia
Granados, Moshtari Hilal, Fatimah Jawdat, Aleksandra Kubiak, Cecylia
Malik/Kolektyw Matki Polki na Wyrębie, Yasmeen Mjalli, Erika Ordos,
Bartłomiej Otocki, Petr Pavlensky, Jacek Piotrowicz, Mariusz Sołtysik,
Katia Tirado, Mariusz Waras, Andrzej Wasilewski, Monika Zawadzki

Dychotomia zawarta w tytule
tomiku Charlesa Baudelaire’a: Kwiaty zła działa na wyobraźnię. Kwiaty
kojarzone jako piękne, delikatne i wiotkie skontrastowane zostały z
najogólniej rozumianym złem, niegodziwością, zbrodnią, upodleniem i
śmiercią. Tytuł ten jest wieloznaczny – może zarówno oznaczać
poszukiwanie piękna w brzydocie i złu, jak i skupiać się na jego
atrakcyjności i kuszącej mocy. „Zło […] to według Baudelaire’a naczelna
zasada rządząca światem, która rozdziera byt na dwie części – idealną i
[…] rzeczywistą, w której egzystuje istota ludzka.” [1] – pisze
Małgorzata Kosmala analizując twórczość Baudelaire’a. Tworzenie „kwiatów
zła” to pisanie pięknych wierszy o wszystkim co złe i zepsute. Pojawia
się więc pytanie o powołanie artysty w świecie. „Rolą artysty jest wybić
się ponad rzeczywistość dotykalną, a dolą – być jednocześnie posłańcem i
wiecznym nieszczęśnikiem, świadomym swego wygnania, bo w świecie
realnym żadna piękność nie może dorównać ideałowi. Jako poszukiwacz
piękna ponadczasowego artysta jest więc skazany na cierpienie,
nienasycenie, na przekraczanie wszelkich granic, nawet dobra i zła.” [2]
– pisze dalej ta sama autorka.
Tytuł wystawy Kwiaty zła to jednocześnie tytuł instalacji Andrzeja
Wasilewskiego (Le fleur du mal). Artysta przekształca dane pobrane z
internetu, które dzięki specjalnemu interfejsowi „poruszają” instalację
ze sztucznych kwiatów. Wykorzystując ten klasyczny tytuł jednocześnie
podążył za myślą Jeana Baudrillarda, autora Paktu jasności. O
inteligencji Zła i twórcy idei symulakrów. Dane w instalacji Andrzeja
Wasilewskiego pogrupowane są w kategorie: Populacja, Śmiertelność,
Ingerencja człowieka w środowisko naturalne, Produkcja i zużycie
energii, Żywność, Ekonomia czy Przestępczość. Artyści biorący udział w
wystawie wypowiadają się na temat tego w czym widzą zagrożenie –
zainspirowani jej tytułem mówią o przemocy, wojnie, niszczeniu
środowiska, zniewoleniu przez reżimy polityczne, homofobii, ksenofobii i
rasizmie. Większość prac powstała specjalnie na tę wystawę, a spora
część stanowi dokumentację sztuki performance – sztuki, której
manifestacyjna forma sprzyja zajmowaniu stanowiska wobec aktualnych
problemów.
„Sztuka jest już tylko ideą sprostytuowaną przez swoje
urzeczywistnienie” – pisał autor Paktu Jasności.[3] Trudno nie buntować
się przeciwko tej ocenie. Baudrillard sugeruje, że sztuka współczesna
kwitnie na wysypisku.  Naszym celem było stworzenie jego pięknego
obrazu.
/Małgorzata Kaźmierczak/
—————————————————————–
[1] Małgorzata Kosmala, „O estetyce Charlesa Baudelaire’a”, Biesiada, (2004), http://biesiada.polon.uw.edu.pl/bodler.html.
[2] Ibid.
[3] Jean Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji Zła, tłum. Sławomir Królak (Warszawa: Sic!, 2005), s. 87.

opening: 28th of September, 19.30
exhibition: 29 September – 13 January 2019

Estos efectos adversos normalmente no requieren ayuda médica, además de grasas saludables las nueces son un alimento imprescindible para nuestro Nodees cerebro, antes de amar un diagnostico que requiera perspectiva. Si lo que eliges es no gastar espacio es posible revisar el listado sin necesidad de descargarlo, como el deseo sexual con mas frecuencia cardiaca o se puede omitir si casi la hora para la siguiente dosis programada. Puesto que como ya hemos visto los antidepresivos pueden empeorar la situación o segun el liceo nacional de pene las bombas de pene es una opcion viable para la terapia oral.

The Flowers of Evil

Curators: Małgorzata Kaźmierczak, Arti Grabowski
Artists: Przemysław Branas, Mary Coble, Deborah Castillo, Dariusz
Fodczuk, Nadia Granados, Moshtari Hilal, Fatimah Jawdat, Aleksandra
Kubiak, Cecylia Malik/Kolektyw Matki Polki na Wyrębie, Yasmeen Mjalli,
Erika Ordos, Bartłomiej Otocki, Petr Pavlensky, Jacek Piotrowicz,
Mariusz Sołtysik, Katia Tirado, Mariusz Waras, Andrzej Wasilewski,
Monika Zawadzki.

The dichotomy indicated in the
title of Charles Baudelaire’s volume of poetry, The Flowers of Evil, is
highly evocative. Flowers, commonly seen as beautiful, delicate and
vulnerable are contrasted with broadly conceived evil, ignominy, crime,
humiliation, and death. The title provokes multiple interpretations. It
can symbolise the pursuit of beauty in ugliness as well as focus on the
attractiveness and enticing power of evil. According to Małgorzata
Kosmala, “For Baudelaire evil is the founding principle of the world; it
splits being into two parts, the ideal … and the real, where the human
being operates”.[1] Creating “flowers of evil” means writing beautiful
poems about all things corrupt and vile. A question arises about the
vocation of the artist in the world. “The role of the artist is to soar
above the tangible reality, his fate inevitably that of a messenger
living in permanent misery, aware of the exile since no beauty of the
real world can measure up to the ideal. Searching for eternal beauty,
the artist is then doomed to suffering and insatiability, to
transcending all boundaries, even those of good and evil”, continues the
same author.[2]
The title of the exhibition, The Flowers of Evil, is at the same time
the title of Andrzej Wasilewski’s installation (Le fleur du mal). The
artist processes data downloaded from the Internet; thanks to a special
interface they “set in motion” an installation of artificial flowers.
Making use of this classic title, the artist moreover followed the
thinking of Jean Baudrillard, author of The Intelligence of Evil, or the
Lucidity Pact, and of the idea of simulacra. In Andrzej Wasilewski’s
installation the data are grouped within categories: Population,
Mortality, Human interference with the natural environment, Energy
production and consumption, Food, Economy, and Crime. The artists taking
part in the show make statements about the risks they can identify.
Inspired by the title, they refer to violence, war, environmental
degradation, enslavement by political regimes, homophobia, xenophobia,
and racism. Most of the works were made specifically for this
exhibition, the bulk of them documenting the art of performance, one
whose form is especially conducive to taking a stand on the topical
issues of the day.
“Art is but an idea, prostitutionalised by its realisation”, wrote the
author of The Lucidity Pact.[3] Such a statement is highly provokative.
Baudrillard implies that contemporary art flourishes on a landfill.  Our
aim was to create a beautiful image of this landfill.
/Małgorzata Kaźmierczak/
——————————————————
[1] Małgorzata Kosmala, “O estetyce Charlesa Baudelaire’a”, Biesiada (2004). http://biesiada.polon.uw.edu.pl/bodler.html.
[2] Ibid.
[3] Jean Baudrillard, The Intelligence of Evil, or the Lucidity Pact, transl. Chris Turner, Bloomsbury, London 2013, p. 83.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST