Konkurs na zakup dzieł sztuki do kolekcji PGS w Sopocie.

Jak co roku PGS organizuje konkurs na zakup dzieł sztuki do kolekcji. Zakup realizowany jest przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

Skrótowo opiszemy tutaj główne punkty regulaminu konkursu ofert, a jego pełny tekst znajdziecie Państwo poniżej, w załącznikach do pobrania.

Organizatorem konkursu ofert jest Państwowa Galeria Sztuki z siedzibą w Sopocie.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych dla PGS ofert sprzedaży dzieł sztuki, gdzie kupującym będzie PGS, a sprzedającym wybrany oferent.

Kto może wziąć udział w konkursie ofert?
Oferty mogą składać:
1) twórcy w zakresie sztuk plastycznych, mieszkający lub posiadający pracownie w Sopocie.
2) spadkobiercy twórców, o których mowa w pkt 1,
3) podmioty będące właścicielami dzieł sztuki stworzonych przez żyjących lub nieżyjących twórców, o których mowa w pkt 1.

Co chcemy kupić?
Oferty mogą dotyczyć dzieł sztuki z zakresu sztuk plastycznych stworzonych przez twórców mieszkających lub posiadających pracownie w Sopocie.

Przeniesienie praw do dzieła.

  • W przypadku, gdy oferentem jest artysta/artystka lub spadkobierca, umowie sprzedaży obowiązkowo będzie towarzyszyć umowa o przeniesienie na PGS autorskich praw majątkowych do dzieła.
  • W przypadku, gdy oferentem jest podmiot, sprzedaży może towarzyszyć umowa o przeniesienie na PGS autorskich praw majątkowych do dzieła, w zależności od możliwości oferenta.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego dzieła, co nie wyklucza możliwości złożenia wielu ofert dotyczących różnych dzieł.

Termin
Ofertę należy przesłać na adres mailowy sekretariat@pgs.pl w terminie do 5.11.2021 roku do godziny 24:00. Dopuszczalne jest również dostarczenie oferty osobiście, pocztą lub kurierem. Dokumenty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w urnie znajdującej się w recepcji PGS, jednak wpływ do PGS musi nastąpić do 05.11.2021 roku do godziny 14:00.

Wszystkie pozostałe szczegóły, także dotyczące tego, co powinna zawierać oferta oraz szczegółów pracy i decyzji Komisji Konkursowej, znajdziecie państwo w załącznikach poniżej.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST