Kacper Kowalski | Horyzont Zdarzeń

„Horyzont zdarzeń”

Pojęcie „Horyzont zdarzeń” oznacza sferę otaczającą czarną dziurę lub tunel czasoprzestrzenny, oddzielająca obserwatora od zdarzeń, o których nigdy nie otrzyma żadnych informacji. Innymi słowy, jest to granica w czasoprzestrzeni, po przekroczeniu której prędkość dowolnego obiektu lub fali przekracza prędkość światła w próżni. I żaden obiekt, nawet światło emitowane z wnętrza, zza horyzontu nie jest w stanie opuścić tego obszaru. Wszystko, co przenika przez horyzont zdarzeń od strony obserwatora, znika. To ostatni cień przed głęboką czernią, która pochłania całe światło. Horyzont zdarzeń jest umowną, wręcz metaforyczną granicą.

„Horyzont zdarzeń” to projekt bardzo osobisty. Fotografie Kacpra Kowalskiego już dawno przestały być estetyczną inwentaryzacją natury, a w jego relacji z otoczeniem pejzaż stał się pewnego rodzaju medium, narzędziem obrazowania emocji, obraz emanacją krajobrazów wewnętrznych i odczuć, a sam lot formą transu. Autor oddaje stery instynktowi, który prowadzi do zaskakujących
i nieoczekiwanych, wręcz mistycznych przeżyć, gdzie pojawiają się nieoczekiwane refleksje
i interpretacje.

Próbuje rozumieć własne postrzeganie świata, w którym to procesie mimowolnie włącza do sposobów obserwacji archetypy. Zestrają się z krajobrazem na osobistej, intymnej częstotliwości. Nie tylko widzi obrazy, ale odczuwa poprzez nie, obserwuje fotograficznie naturę, nie wiedząc gdzie go to zaprowadzi, jakie wzbudzi emocje i co ujawni w jego podświadomości.

Event Horizon

The term “event horizon” is the boundary marking the limits of a black hole or a tunnel of spacetime that separates observers from events, of which the former will never receive any information. In other words, it is a boundary within spacetime, upon the crossing of which the speed of any object or wave exceeds the speed of light in a vacuum. No object, not even light emitted from within, from behind the horizon, can leave this area. All that permeates the event horizon from the side of the observer disappears. It is the last shadow before pitch darkness which absorbs all the light. Event horizon is an arbitrary, if not metaphorical boundary.

“Event Horizon” is an intimate project. Kacper Kowalski’s photographs have long ceased to be an aesthetic stock-taking of nature. In the artist’s relation with his surroundings, the landscape has become a sort of medium, a tool depicting emotions, an image emanating inscapes and feelings, while the flight itself is a form of trance. The author hands over the reins to instinct, which leads to surprising, unexpected if not mystical experiences, triggering unexpected reflections and interpretations.

Kowalski tries to understand his own perception of the world, unwittingly incorporating archetypes into his modes of observation. They are aligned with the landscape at a personal, intimate frequency. He not only sees images, but feels through them, observes nature in terms of photography, not knowing where it will take him, what emotions it will evoke and what it will reveal in his subconscious self.

Kacper Kowalski

  • Kacper Kowalski (ur. 1977) jest architektem i pilotem, ale postanowił poświęcić się lataniu i fotografii – swojej prawdziwej pasji. Jako paralotniarz, wzbija się w powietrze z silnikiem przypiętym do pleców, by odkrywać świat form, kształtów i wzorów. Zmagając się z siłami natury: wiatrem i prądami powietrznymi, na wysokości 150 metrów nad ziemią, znajduje się w stanie niemal medytacyjnym, kiedy to natura i otoczenie odsłaniają przed nim nie tylko abstrakcyjne formy, ale zdają się komunikować z nim językiem kształtów i symboli, które pojawiają się na jego fotografiach. Lot staje się duchową podróżą, która ujawnia uniwersalne prawdy o relacji człowieka z naturą, o przeszłości i teraźniejszości, a także o własnej, osobistej prawdzie i drodze do niej. W 2021 roku Kacper obchodził 25-lecie od swojego pierwszego samodzielnego lotu paralotnią. Spędził ponad 5000 godzin samotnie w powietrzu przemierzając ponad 250 000 km w przestrzeni powietrznej. To trochę jakby wystrzelił się w kosmos i niemal dotarł na Księżyc. Przeleciał nad domem Dalaj Lamy w Indiach, wykonał dziesiątki awaryjnych lądowań, w tym na dachach, drzewach i bagnach. Jego lotom towarzyszyły niezliczone przygody. Jego pierwsza książka, „Side Effects”, ukazała się w 2014 roku, druga – OVER – jako wydawnictwo własne w 2017 roku, a trzecia Arche w 2021 roku. Jego zdjęcia zostały trzykrotnie nagrodzone w konkursie World Press Photo i zdobyły dziesiątki innych nagród, w tym sześciokrotnie POYi. Jego projekty były wystawiane kilkaset razy na wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie. Jest reprezentowany przez galerie: Bildhalle w Amsterdamie i Zurychu oraz Atlas Gallery w Londynie oraz przez agencję prasową Panos Pictures. Kacper mieszka i pracuje w Gdyni.
  • Kacper Kowalski (b. 1977, Poland) is an architect and pilot, but he decided to commit to flying and photography – his true passion. As a paraglider, a pilot of foot-launched glider aircraft, Kacper would fly into the air with an engine strapped to his back to discover the world of forms, shapes, and patterns. Constantly fighting with the natural forces: wind and air currents, when he photographs from 150 above the ground level, he finds himself in an almost meditative state, when the nature and surroundings reveal to him not only abstract forms, but also seem to communicate with him with the language of symbols that appear on his photographs. The flight becomes a spiritual journey that reveals universal truths about the relationship between man and nature, about the past and the present, and about one’s own personal truth and the way to get there. In 2021, Kacper celebrated the 25th anniversary since his first solo paragliding flight. It means he has spent over 5,000 hours alone in the air, travelling over 250,000 km through the sky. It is like being launched into space and almost being on the moon. He flew over the Dalai Lama’s house in India, and made dozens of emergency landings on rooftops, trees and swamps and had many adventures. His first book „Side Effects”, was published in 2014, and the second – OVER – was self-published in 2017 and the third Arche in 2021. His photos have been awarded three times in the World Press Photo contest and have won dozens of other awards, including POYi five times. His projects have been exhibited several hundred times in group and solo exhibitions all over the world. He is represented by galleries: Bildhalle in Amsterdam and Zurich, and Atlas Gallery in London. His documentary photos are available for editorial usage by Panos Pictures agency. Kacper lives and works in Gdynia, Poland.
ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST