7 1/2 Międzynarodowe Spotkania Performerów MiszMasz

MiszMasz Spotkania Performerów

17 stycznia 2020 r., godz. 18:00
18 stycznia 2020 r., godz. 18:00
19 stycznia 2020 r., godz. 19:00

Tylko dla widzów dorosłych!
Wstęp 5 zł / osoba / 1 dzień

POZIOM 2

Artyści: Bartolomé Ferrando, Oleg Kulik, Giovanni Fontanna, Dina Khuseyn, Anatoli Vlassov, Zora Snake, Agrupación Señor Serrano
Kurator: Artur Grabowski

Program:

17 stycznia 2020, godz. 18:00
– Bartolomé Ferrando (http://bferrando.com/)
– Oleg Kulik
– Giovanni Fontanna

18 stycznia 2020, godz. 18:00
– Dina Khuseyn „A dance that will save the planet and us all” (http://dinakhuseyn.com/)
– Anatoli Vlassov „DIAPHONER” (http://www.anatolivlassov.com/)
– Zora Snake „Konsekwencje kolonizacji”

19 stycznia 2020, godz. 19:00
– Agrupación Señor Serrano „A Hosue in Asia” (https://www.srserrano.com/a-house-in-asia/)

17-18-19 stycznia 2020 zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, na kolejne Międzynarodowe Spotkania Performerów.

Ubiegłoroczna edycja została odwołana, ze względu na tragiczne wydarzenia w Gdańsku i śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza. Postanowiliśmy ponownie zaprosić artystów, których nie mieliśmy okazji zaprezentować i poszerzyć formułę Spotkań o dzień trzeci. Tegoroczna edycja odbędzie się tym samym, pod hasłem „MiszMasz”. Zaprezentujemy interesujący tygiel stylistyczny i emocjonujący rozgardiasz artystyczny. Do uczestnictwa zaproszeni zostali artyści z różnych nurtów sztuk performatywnych. Wykorzystujących szerokie środki przekazu: od tańca, poprzez „action painting”, poezję wizualną po multimedialne środki formalne.

PIERWSZEGO DNIA wystąpią prekursorzy nurtu poezji wizualnej: Giovanni Fontanna i Bartolomé Ferrando. Artyści posługujący się rekwizytem i gestem zamiast słowem, potrafiący w ruchu i ekspresji zakodować poezję. Tego samego dnia wystąpi również legenda akcjonizmu rosyjskiego Oleg Kulik.

DRUGIEGO DNIA wystąpią artyści młodego pokolenia: Dina Khuseyn i Anatoli Vlassov z Rosji, oraz Zora Snake z Kamerunu. Artyści, dla których taniec, choreografia jest podstawowym medium. Taniec jednak nie w pojęciu tradycyjnym, ale jako narzędzie do pracy terapeutyczno-poznawczej, społecznej, czasem okultystycznej i impulsywnej. Choreografię natomiast traktujący jako pretekst do kreowania pasaży komunikacyjnych, przekraczania emocjonalności i fizycznych barier.

TRZECIEGO DNIA zaprezentujemy metateatralną Agrupación Señor Serrano z Barcelony, która przedstawi malowniczy western „A House in Asia”. Filmowy spektakl, w którym rzeczywistość i jej nieskończone kopie mieszają się, rysując bezlitosny, popowy portret dekady po 11 września. Będzie to wizualna uczta dla koneserów sztuki multimedialnej. Spektakl wspierany będzie przez trójmiejskie środowisko tancerzy, między innymi Katarzynę Pastuszak.

Pod względem atrakcyjności użytych środków formalnych, poetyckich metafor, metateatralnych rozwiązań jak i użytych multimediów, ten festiwal dotychczas nie miał sobie równych. Zapowiada się arcyciekawie, zapraszamy na performatywne szurum burum!

17-18-19 January 2020 we invite you to the State Art Gallery in Sopot for the next International Encounters of Performers. Last year’s edition was cancelled due to the tragic events in Gdańsk and the death of Mayor Paweł Adamowicz. We decided to invite again the artists whom we did not have the opportunity to present and extend the formula of the Encounters by a third day. This year’s edition will be held under the Mishmash motto. We will present an interesting melting pot and an exciting artistic ruckus. Artists from various trends of the performing arts have been invited to participate. They use a wide range of media: dance, action painting, visual poetry, and multimedia formal means.

THE FIRST DAY will see the precursors of visual poetry: Giovanni Fontanna and Bartolomé Ferrando. Using props and gestures instead of words, the artists are capable of encoding poetry in movement and expression. The legend of Russian performance, Oleg Kulik, will also perform on the same day.

ON THE SECOND DAY, artists of the young generation will perform: Dina Khuseyn and Anatoli Vlassov from Russia as well as Zora Snake from Cameroon. These artists use dance and choreography as their primary medium. Dance, however, not in the traditional sense, but as a tool for therapeutic, cognitive, social, sometimes occult and impulsive work. Choreography, on the other hand, is treated as a pretext for creating communication passages and crossing emotional and physical barriers.

ON THE THIRD DAY we will present the meta-theatrical Agrupación Señor Serrano from Barcelona, which will present the picturesque western „A House in Asia”. A film spectacle in which reality and its infinite copies mix, drawing a merciless, pop portrait of the decade after September 11. It will be a visual feast for connoisseurs of multimedia art. The spectacle will be supported by the Tri-City dancers, including Katarzyna Pastuszak.

In terms of the attractiveness of the formal means used, poetic metaphors, meta-theatrical solutions and multimedia, this festival has so far been second to none. It promises to be as exciting as ever! Join us for a performative rumble!

Patroni medialni: Radio Gdańsk, Radio Plus, In Your Pocket, Trojmiasto.pl, Pomorskie.eu, Prestiż Magazyn Trójmiejski

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU
ZMIEŃ KONTRAST