"Pokonać bariery” Interaktywne warsztaty edukacji kulturalnej. I edycja 2013

W okresie od maja do października 2013 roku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie odbył się cykl spotkań na temat sztuki, podczas których omawiane były zagadnienia dotyczące malarstwa, rysunku, rzeźbiarstwa, architektury, sztuki użytkowej, witrażownictwa i fotografii. Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Pokonać bariery - Interaktywne warsztaty edukacji kulturalnej", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorkami i realizatorkami projektu są Agnieszka Wołowicz i Anna Trojanowska, kuratorki Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Pokonać bariery to projekt interaktywnych warsztatów edukacji kulturalnej skierowany do osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych fizycznie, będących podopiecznymi sopockiego Domu Pomocy Społecznej.

Celem nadrzędnym projektu jest ułatwienie dostępu i umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym, a przede wszystkim kulturalnym osobom, które z powodu chorób i niepełnosprawności mimowolnie zostały z niego wykluczone. Istotnym aspektem działań jest również próba przełamania barier, zarówno fizycznych, jak i psychicznych uczestników warsztatów, a także umożliwienie im zaprezentowania własnej kreatywności i aktywności twórczej. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach warsztatowych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przyczyni się do przybliżenia uczestnikom działalności instytucji kultury oraz umożliwi bezpośredni i aktywny kontakt z dziełami sztuki.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało dziewięć spotkań w formie interaktywnych warsztatów edukacyjnych, które odbywały się co dwa tygodnie. Każde, trwające około 3 godzin spotkanie było archiwizowane w formie krótkiego filmu informacyjnego i relacji fotograficznej.

Rezultatem warsztatów są również prace tworzone przez uczestników, które zostaną opublikowane w zaprojektowanym na tę okazję katalogu.

1. 28 maja „Instytucje kultury czyli galeria sztuki a muzeum”
Dotyczyły szeroko rozumianych instytucji kultury. Omówione zostały kwestie związane z działalnością galerii sztuki oraz muzeów ze wskazaniem na różnice występujące między nimi. Na zajęciach wyjaśniono cele statutowe galerii sztuki (promocja sztuki współczesnej i dawnej poprzez organizowanie wystaw zarówno indywidualnych jak i zbiorowych, krajowych oraz zagranicznych, zakupy i przechowywanie zbiorów, działalność wydawnicza) oraz omówiono specyfikę pracy działu kuratorów, inwentarzy i pracowni konserwatorskiej. Zdobyta wiedza została wykorzystana podczas części warsztatowej polegającej na przygotowaniu z dostępnych materiałów makiet galerii sztuki lub muzeum z uwzględnieniem, odpowiednio pogrupowanych w kolekcje dzieł sztuki, obiektów pełniących funkcje eksponatów.

2. 11 czerwca „Skarbiec sztuki: malarstwo”
Dotyczyć będą rozważań nad definicją pojęcia „sztuka”, a także poruszać zagadnienia związane z funkcją obrazu jako dzieła sztuki. Uczestnicy zajęć poznają najważniejsze pojęcia dotyczące malarstwa, a podczas prezentacji multimedialnej podstawowe gatunki malarskie takie jak: martwa natura, animalistyka, scena rodzajowa, scena batalistyczna, pejzaż oraz ich charakterystykę. Podczas części warsztatowej każdy uczestnik otrzyma sztalugę wraz z blejtramem i innymi profesjonalnymi przyborami malarskimi w celu wykonania własnego obrazu inspirowanego wiedzą zdobytą podczas zajęć.

3. 28 czerwca „Skarbiec sztuki: rysunek”
Dotyczyć będą kwestii związanych ze szkicem przygotowawczym i rysunkiem artystycznym. Uczestnicy poznają techniki rysunkowe oraz zostaną im przybliżone wiadomości dotyczące znaczenia rysunku przygotowawczego w poszczególnych epokach w historii sztuki. Szczególny nacisk zostanie również położony na omówienie problematyki sztuki portretowej. Część warsztatowa polegać będzie na próbie stworzenia szkiców przygotowawczych do portretów za pomocą węgla artystycznego i szkicownika przygotowanego dla każdego uczestnika warsztatów.

4. 9 lipca „Skarbiec sztuki: rzeźba”
Tematem zajęć będzie sztuka rzeźby z omówieniem najważniejszych dzieł, technik wykonywania oraz funkcji (architektoniczna, dekoracyjna, kultowa itp.). Uczestnik zajęć zapozna się z pojęciami m. in.: faktury, polichromii, reliefu, rzeźby trójwymiarowej, płaskorzeźby. Uczestnicy warsztatów wykorzystają zdobytą, podczas części teoretycznej, wiedzę przy wykonywaniu z gliny swoich własnych rzeźb oraz przy malowaniu ("polichromowaniu") gotowych odlewów figur gipsowych.

5. 23 sierpnia „Skarbiec sztuki: architektura”
Podczas zajęć omawiane będą najważniejsze zagadnienia związane z architekturą, jej funkcją i rolą na przestrzeni wieków. Uczestnik pozna najważniejszych architektów minionych epok oraz podstawowe pojęcia architektoniczne. Ze specjalnie przygotowanych wielkoformatowych tektur uczestnicy zajęć „wzniosą” budynki, które uzupełnią brakującymi detalami architektonicznymi takimi jak: otwory okienne, gzymsy, belkowanie, wykusze itp. Dodatkowo ich zadaniem będzie zaprojektowanie „wnętrza” przygotowanych przez siebie budynków przy wykorzystaniu dostępnych modeli obiektów.

6. 10 września „Skarbiec sztuki: sztuka użytkowa”
Dotyczyć będą sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego, a także współczesnego designu. Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z procesem wyrabiania przedmiotów ceramicznych oraz tworzenia rzemiosła artystycznego. Podczas prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostaną przedmioty codziennego użytku stosowane w dawnych czasach oraz ich współczesne odpowiedniki. W części warsztatowej każdy uczestnik otrzyma białą ceramiczną filiżankę ze spodeczkiem, którą będzie ozdabiał za pomocą specjalnych farb do ceramiki.

7. 30 września „Skarbiec sztuki: fotografia”
Dotyczyć będą kwestii związanych z pojęciem fotografii oraz genezy jej powstania. Podczas prezentacji multimedialnej uczestnik pozna najważniejszych twórców fotografii i ich dzieła. Część warsztatowa polegać będzie na wspólnym spacerze po Sopocie, podczas którego uczestnicy zajęć wykonają zdjęcia istotnych dla nich miejsc, widoków, osób itp. Celem zadania będzie przedstawienie różnicy w sposobie odbierania otoczenia przez różne osoby. Wykonane zdjęcia zostaną wykorzystane przy projektowaniu dyplomów na zakończenie cyklu warsztatów.

8. 15 października „Skarbiec sztuki: witrażownictwo”
Celem zajęć będzie poznanie genezy sztuki witrażownictwa oraz podstawowych pojęć z nią związanych (mozaika, spoiwo, zaprawa, rozeta, romanizm, gotyk). Omówione zostaną techniki tworzenia witraży oraz ich tematyka i funkcja. Część warsztatowa polegać będzie na wykonaniu witraży przy pomocy szkieł witrażowych oraz farb do malowania na szkle. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania gotowych szablonów do odmalowywania kształtów.

9. 29 października podsumowanie
Będzie to podsumowanie przeprowadzonych zajęć i warsztatów, które odbędzie się w oparciu o quiz specjalnie przygotowany dla uczestników. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna przedstawiająca efekty przeprowadzonych lekcji i warsztatów. Zakończenie zajęć uwieńczy rozdanie dyplomów, nagród oraz poczęstunek przeznaczony dla wszystkich uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria Zdjęć