"M/morze. Gosia Golińska."

20 stycznia - 19 lutego 2017
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00
Otwarcie: 20 stycznia 2017 o godz. 19:30
Ostatni dzień: 19 lutego 2017 godz. 11:00 - 19:00

POZIOM 2

M1, M2, M3, M4, M5 to symbole oznaczające w czasach PRL-u metraż mieszkania – wyczekiwanego i otrzymywanego z przydziału obiektu pragnień. Tytuł M/morze oznacza mieszkanie z widokiem na morze luksusowe marzenie.
Państwowa Galeria Sztuki wybudowana w miejscu dawnego Biura Wystaw Artystycznych znajduje się w Sopocie, przy plaży i molo. Przestrzeń najwyższego piętra – przeznaczonego na działania związane z realizacją M/morze – jest podzielona na dwa poziomy. Z balkonu widać główną część sali. Witryna głównego wejścia stanie się „tablicą informacyjną”.
Kondygnacji zostanie przywrócony pierwotny plan. Zabudowane płytami okna zostaną odsłonięte. Sala odzyska dzienne światło, widok na morze z północy i na nowo powstały Plac Przyjaciół Sopotu z południowej strony. Budynek jest „pojemnikiem” na różne funkcje. Oprócz Galerii znajdują się tu: sklepy, hotel, informacja turystyczna, kawiarnie, restauracje i klub nocny.
Na 2 kondygnacji powstanie wielofunkcyjna przestrzeń do życia z instalacją zawierającą miejsce do pracy, spotkań, wypoczynku, snu i zabawy. Galeria będzie udomowiana. Materiałem do zbudowania wieloelementowej, instalacji będą dobrze znane przedmioty: meble, ubrania, naczynia, zabawki; obiekty z prywatnych przestrzeni Galerii i ulic Trójmiasta. Tu będą miały miejsce spotkania, prezentacje i akcje. W godzinach otwarcia Galeria będzie miał miejsce performance „Gościnność" z udziałem pracowników i gości.

Wstępny program:
- 15/20 stycznia montaż (2 piętro PGS)
- otwarcie: piątek 20 stycznia godz. 19.30
- sukienka-do-ziemi.blogspot.com
- warsztaty w znajdowaniu szczęścia
- goście: Magda Szpecht, Małgosia Zielińska, Grażyna Rigall, Karolina Mełnicka, Meena Jones, Galeria Kubeł, Fundacja Katarzyny Kozyry
- performance we współpracy z teatrem Amareya
- perforamance z Michałem Gosem, środa 15 lutego g. 19
- ostatni dzień: niedziela 19 lutego g. 11-19
typo-aerobik.tumblr.com

Spódnice jak zasłony, sukienki jak firany. Jak kamienie. Jak sztandary. Ubrania związane pajęczyną codzienności rozpychają się i układają w stosy. Zasłaniają słońce. Szwy puszczają. Dziury zadają pytania. Potrzebne. Niepotrzebne. Falowanie. Sztorm. Chcę. Nie chcę. Ciężar. Porządek. Chaos. Neutralne. Polityczne. Powód. Potrzeba. Decyzja. Znajdź punkty zwrotne. Odszukaj zbiór. Wskaż swoje miejsce i dotrzyj do celu.
Z radością zamieszkam przy samej plaży. Zapraszam.
Gosia Golińska 

Gosia Golińska – artystka związana ze środowiskiem trójmiejskim. W swoich pracach łączy działania o charakterze relacyjnym z refleksją feministyczną. Od 2013 roku prowadzi projekt „Sukienka do ziemi”, w ramach którego kolekcjonuje sukienki i ich historie, które są jej przekazywane przez kobiety uczestniczące w projekcie. Z własnych, podarowanych, lub znalezionych ubrań często aranżuje instalacje, pochłaniające nie raz nawet całą przestrzeń wystawienniczą. W ten sposób „udomawia” miejsca, do których jest zapraszana, a następnie sama w nich zamieszkuje. W tym specyficznym akcie „zadomowienia w sztuce” zakłada ona także udział widza, którego rola również zostaje przedefiniowana – z bezosobowego odbiorcy staje się on gościem uczestniczącym w wydarzeniu na granicy sfery publicznej i prywatnej. (Karolina Plinta)

"M/sea. Gosia Golińska."

Opening: Friday, 20 January, 7.30 pm
The last day: Sunday, 19 February h. 11-19
Gallery opening hours: Tuesday until Sunday, 11.00 am – 7.00 pm 

M1, M2, M3, M4, M5 are symbols from the times of the Polish People’s Republic. They stand for the sizes of apartments, which then were objects of everyone’s dreams; anxiously anticipated, received as an allowance from the state. The term M/sea means an apartment with a sea view – a luxurious dream.
The State Art Gallery (Państwowa Galeria Sztuki ), situated on the same spot where the Artistic Exhibitions Office (Biuro Wystaw Artystycznych) once was, is located in Sopot, near the beach and the famous Pier. The top floor – assigned to the M/sea project – is divided into two levels. The main part of the exhibition hall can be seen from the balcony. The display window of the main entrance will serve as an ‘information board’.
The floor will be restored to its original plan. Boarded windows will be uncovered. The hall once again will be filled with daylight, as well as regaining the view of the sea on the North and of the newly created Square of Sopot’s Friends on the South. The building itself serves as a container with different functions. Apart from the Gallery, it houses shops, a hotel, tourist information, coffee houses, restaurants, and a night club. We are planning to create a multifunctional living space with areas designated to work, meet, rest, sleep and play.
The gallery will be domesticated. Well known everyday objects, such as furniture, clothing, dishes and toys, as well as objects from the private quarters of the Gallery and the streets of Tricity, will constitute materials from which this installation, made of so many elements, will be created. Here is where meetings, presentations and actions will take place. Within opening hours of the Gallery, a “Hospitality” performance, featuring both Gallery employees and the guests, will take place. 

Programme:
- 15-20 January: assembly (2nd floor)
- Opening: Friday, 20 January, 7.30 pm
sukienka-do-ziemi.blogspot.com
- Workshops on finding happiness
- Guests: Magda Szpecht, Małgosia Zielińska, Grażyna Rigall, Karolina Mełnicka, Galeria Kubeł, Meena Jones, Katarzyna Kozyra Foundation
- Performance in cooperation with the Amartya theatre
- Performance featuring Michał Gos. Wednesday, 15 February, 7 pm
- The Last Day: Sunday, 19 February h. 11-1
typo-aerobik.tumblr.com

Skirts like curtains, dresses like lace curtains. Like stones. Like flags. Clothes, connected with a web of everyday life, jostle and pile up. They cover the sun. Stitches let go. Holes ask questions. Necessary. Unnecessary. Waiving. Storm. I want. I do not want. Burden. Order. Chaos. Neutral. Political. Reason. Necessity. Decision. Find turning points. Find a collection. Show your place and reach your destination.
I will happily move in by the beach. You are invited.
Gosia Golińska

Gosia Golińska – artist connected with Tricity. In her art she integrates actions of relational character with feminist reflections. Since 2013 she has been in charge of the “Long Dress” project (sukienka-do-ziemi.blogspot.com), within which she has been collecting dresses and their stories, given to her by women participating in the project. She often arranges installations featuring clothes that are her own, were gifted to her or simply found. Those exhibitions can take up even the whole of a designated area. This is how she ‘domesticates’ spaces she is invited into, and then she starts living in them. In this specific act of ‘domestication in art’ guests also become participants, with their role being redefined from impersonal recipients to active participants in the event on the border of public and private sphere.
(Karolina Plinta)