Alicja Domańska "Insomnia Noir"

Galeria Zdjęć

9 listopada - 11 grudnia 2016
Wystawa czynna: od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00
Wernisaż: 8 listopada 2016 o godz. 19:30

kurator: Bogusław Deptuła

POZIOM 0

Na wystawie Alicji Anny Domańskiej INSOMNIA NOIR zobaczyć będzie można około 30 najnowszych prac (obrazy olejne na płótnie) sopockiej artystki, powstałych w ostatnich latach. 

Fragment tekstu Bogusława Deptuły z katalogu towarzyszącego ekspozycji: 

Czarna materia malarstwa
„Sztuka Alicji Domańskiej wywodzi się ze swobodnego malarskiego gestu, który swą siłę czerpie z jej witalności i energii.
Paradoksalnie, jej obrazy, zazwyczaj znacznych rozmiarów, skrojone są na miarę jej osoby niewielkiej. Duże formaty, często dyptyki i tryptyki pozostają jednak w proporcji do jej wzrostu i fizycznego zasięgu jej ramienia przedłużonego pędzlem. Jest w tych poczynaniach swoista ergonomia artystyczna. Można powiedzieć, że wypełnia całe powierzchnie swoich płócien sobą, swą energią i fizyczną obecnością.
(…) największą życiową i twórczą inspiracją artystki pozostaje czerń. Jest ona jej światem, jej celem i drogą; punktem wyjścia i punktem dojścia. Mówi się, że czerń to połączenie wszystkich kolorów. Może stąd jej siła i symboliczność. Alicja Domańska lubi się w niej zanurzać i nigdy zdaje się nią nie nudzić. Odmienia ją przez wszystkie przypadki i mówi, że jej odmian może być nieskończona wielość.
(…) W pracach artystki dominuje zgaszona gama - czerń, szarość, beże i biel. W nieunikniony sposób oczywiście czasem pojawia się również, czerwień, a Alicja nie byłaby kobietą gdyby z niej całkiem zrezygnowała. Zatem, od czasu do czasu ten najmocniejszy kolorystyczny akcent w tych kompozycjach ujawnia się i natychmiast stara się zdominować, wszystkie inne elementy płótna, tak jest silna i zaraźliwa.
Malarka uważa, że czerń to najpiękniejszy z kolorów. Problem w tym, że czerń, choć tak wszechobecna, za kolor raczej uznawana nie jest, a co najwyżej za jego brak. Co więcej, jako kolor, czarny jest symbolem zła, śmierci, zniszczenia i jeszcze wielu innych cech, które za pozytywne trudno uznać.
Zarazem można przyjąć zupełnie inne spojrzenie na czerń i tak zapewne postępuje Alicja Domańska, nieodmiennie ubierając się na czarno i najchętniej tak też malując. Wszak w Biblii jest mowa o: „ciemnościach, które były nad głębokością” i o tym, że: „Bóg nazwał ciemność nocą”. W alchemii zaś, o której nie wolno zapominać, ciemność jest przecież, tym co zwie się materia prima, bo od niej wszystko się zaczyna. Najpewniej tak samo jest i dla malarki, która w tej „pierwszej materii” postanowiła zamknąć swoją sztukę.”

ALICJA ANNA DOMAŃSKA
Malarka, projektantka przestrzeni, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, mieszka i tworzy w Sopocie i w Warszawie. Ma za sobą wystawy m.in. w Warszawie, Sopocie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, a także w Paryżu, Londynie, Berlinie, Grodnie i Sztokholmie. Jest laureatką nagrody Sopocka Muza w Dziedzinie Kultury i Sztuki (2012); współpracuje z teatrem, projektantami mody, muzykami, architektami.
Uważa, że sztuka wymaga odpowiedniej ekspozycji oraz tła, a obrazy stanowią zawsze integralną część całego projektu. Inspiracje czerpie z rzeczywistości, przetwarza na swoich płótnach sytuacje, miejsca, ludzi, sny, nadając im zupełnie nową, oniryczną jakość. Malarstwo pełni dla niej funkcję metafory przejścia, umożliwiającego wniknięcie w nierozpoznany porządek i poddanie się panującym w nim regułom, gdzie główną rolę odgrywają zawsze emocje.
Artystka nie boi się eksperymentować, zapraszając do projektów malarskich twórców z różnych dziedzin sztuki. To malarstwo bardzo sensualne i ekspresyjne.
Jej obrazy wystawiane są w galeriach i znajdują się we wnętrzach prywatnych oraz publicznych na całym świecie.


Venue: State Gallery of Art, Plac Zdrojowy 2
Launch: 8 November 2016 (Tuesday), 7:30 pm
Exhibition open: from 9 November until 11 December 2016 (Tuesday to Sunday, 11 am – 7 pm) 

Alicja Anna Domańska’s INSOMNIA NOIR exhibition features around 30 works (oils on canvas), made by the Sopot-based artist in recent years.

An excerpt of the text by Bogusław Deptuła from the catalogue accompanying the exhibition:

The Black Matter of Painting
“The art of Alicja Domańska is born out of a free painter’s gesture which derives its strength from the artist’s vitality and energy.
Paradoxically, her paintings, usually large-sized canvases, correspond to the artist’s small figure. Her large formats, often diptychs and triptychs, remain however in proportion to her height and physical range of her arm, extended by a brush. Her work demonstrates a kind of artistic ergonomy. We can say that she actually fills out entire fields of her canvases with herself, her energy and physical presence.
(…) it is blackness which remains the greatest inspiration for the artist’s life and art. Blackness is the world, its objective and the path to be taken; the starting point and the destination. Blackness is said to be a combination of all colours, which may be the root cause of its powerful symbolism. Alicja Domańska likes to get immersed in it and never seems to tire of it.
(…) The artist’s paintings use subdued hues of black, grey, beige, and white. Inevitably, there is the colour red here and there; Alicja would not be a woman if she gave it up entirely. Therefore, from time to time, this most powerful colour of her compositions becomes apparent and at once tries to dominate all the other elements on canvas; it is so powerful and infectious.
The painter believes blackness to be the most beautiful colour. The problem is that blackness, for all its ubiquity, is not really seen as a colour but rather as its absence. In addition, as a colour, blackness is a symbol of evil, death, destruction, and so many other features which can hardly be seen as positive.
However, we can adopt a totally different approach to blackness and this is most probably the attitude of Alicja Domańska, who invariably wears and paints black. After all, the Bible tells us that ‘there was darkness over the deep’ and that ‘God called the darkness <<night>>’. In turn, in alchemy, which we cannot disregard, darkness is seen as the materia prima, as the foundation of everything. This is most probably how the painter sees it, too, as she has decided to enclose within this ‘prime matter’ her entire art”
 
ALICJA ANNA DOMAŃSKA
A painter, landscape designer and graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, she lives and works in Sopot and Warsaw. She has exhibited e.g. in Warsaw, Sopot, Gdańsk, Kraków, and Łódź as well as in Paris, London, Berlin, Grodno, and Stockholm. She has received the Sopot Muse Award for Culture and Arts (2012); cooperates with theatre, fashion designers, musicians, and architects.
She believes that art calls for a proper exhibition and background, painted images being an integral part of the entire project. She is inspired by outside reality, processing on her canvases situations, places, people, and dreams, offering them a totally new, oneiric quality. For her, painting is a metaphor of a rite of passage, allowing entry into an unrecognised order and becoming subjected to its unique principles, with emotions always playing the main role.
The artist is not afraid of experiments and invites artists of different fields to her painting projects. Hers is a very sensual and expressive painting. Her work is exhibited in galleries and can be found in private and public collections worldwide.